07.09.2016.

 

ЗАВРШЕТАК ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Закон о средњој школи

члан 7, члан 44 став 2 и члан 42 став 1

 

Ученик који заврши основну школу за образовање одраслих у јануару једне године нема право да се одмах упише у средњу школу, већ тек по полагању квалификационог испита, односно по рангирању према успеху постигнутом у основној школи, а најкасније до 31. августа текуће године

 

"Чланом 7. Закона о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона и 101/2005 - др. закон - даље: Закон) прописано је да се својство редовног, односно ванредног ученика стиче уписом у школу сваке школске године, под условима прописаним овим законом.

 

Чланом 56. став 4. Закона прописано је да ученик има право да се упише у одговарајући разред најкасније до 31. августа.

 

Чланом 44. став 2. Закона прописано је да редован ученик првог разреда не може бити старији од 17 година.

 

Чланом 41. став 1. Закона прописано је да се упис у први разред врши на основу конкурса у јунском року.

 

Чланом 42. став 1. Закона је прописано да кандидат за упис у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању полаже квалификациони испит, а ставом 6. истог члана, да се кандидати за упис у школу у двогодишњем и трогодишњем трајању рангирају према успеху постигнутом у основној школи.

 

Из наведених одредаба Закона следи да ученик по завршетку основне школе треба да се пријави на конкурс ради уписа у први разред средње школе, да положи квалификациони испит - уколико жели да се упише у гимназију или стручну школу у четворогодишњем трајању, да се после рангирања упише у одговарајућу средњу школу, као редован, односно ванредан ученик (у случају да је старији од 17 година ученик се може уписати само у својству ванредног), и то најкасније до 31. августа текуће године.

 

То значи да ученик који заврши основну школу за образовање одраслих у јануару једне године нема право да се одмах упише у средњу школу, већ тек по полагању квалификационог испита, односно по рангирању према успеху постигнутом у основној школи, а најкасније до 31. августа текуће године."

 

(Мишљење Министарства просвете, бр. 611-00-394/2009-11 од 27.5.2009. године)